Realitná kancelária Reality Exkluziv - predaj a prenájom nehnuteľností z okresu Lučenec, Levice, Rimavská Sobota, Poltár a okolie

Reklamačný poriadok - Reality Exkluzív

 

 

Reklamačný poriadok záväzný pre všetky nižšie vymenované spoločnosti – realitné kancelárie:

 • Realitná spoločnosť Exkluzív s.r.o., so sídlom: T.G. Masaryka 14/A , 98401 Lučenec. IČO: 43 938 591. Spoločnosť zapísaná v obch. registri Okresného súdu B. Bystrica  oddiel: Sro, vložka číslo: 14200/S (ďalej len ,,realitná kancelária“ )
 • Realitná spoločnosť Exkluzív 99 s.r.o., so sídlom: T.G. Masaryka 14/A , 98401 Lučenec. IČO: 45 559 210. Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka: 18261/S (ďalej len , ,,realitná kancelária“)
 • Exkluzív, s.r.o., so sídlom: T.G. Masaryka 14/A , 98401 Lučenec. IČO: 46 076 654. Spoločnosť zapísaná v obch. registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel : Sro, vložka: 19911/S (ďalej len  ,,realitná kancelária“)

Preambula

Reklamácie a sťažnosti klientov, potencionálnych klientov (ďalej len „spotrebiteľ“), sú pre realitnú kanceláriu jedným z nástrojov na zvyšovanie kvality poskytovaných realitných služieb. Ak sa spotrebiteľ domnieva, že služba nebola poskytnutá podľa dohodnutých podmienok a je nespokojný, realitná kancelária mu dáva možnosť podať sťažnosť alebo reklamáciu. Tento reklamačný poriadok upravuje a upresňuje postupy a činnosti pri uplatňovaní reklamácií.

 1. Reklamačný poriadok je schválený v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.
 2. Reklamáciou sa rozumie písomné alebo elektronické podanie, ktorým spotrebiteľ uplatňuje zodpovednosť voči realitnej kancelárii za  poskytnutie služby.
 3. Spotrebiteľ je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu po tom čo zistil nedostatok v poskytnutej službe alebo nesprávnosť vyúčtovanej služby a to osobne v mieste jeho sídla (T.G. Masaryka 14/A , 98401 Lučenec) alebo písomne doporučenou poštou alebo elektronickými prostriedkami (e-mailom: lc-ZVNC-realityexkluziv.sk). Realitna kancelária vydá spotrebiteľovi potvrdenie o prevzatí reklamácie osobne v sídle firmy.
 4. Sprostredkovateľ  je povinný vybaviť reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.
 5. Sprostredkovateľ  je povinný každú reklamáciu zapísať – viesť evidenciu, potvrdiť prijatie reklamácie, dodržať lehotu na vybavenie reklamácie.
 6. Evidencia o reklamácií musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.
 7. Kompetentný pracovník poverený vybavovať reklamácie, sťažnosti: Róbert Moravčík, kontakt: 0917 277 707, email: lc-ZVNC-realityexkluziv.sk
 8. Spotrebiteľ je povinný v reklamácii uviesť svoje identifikačné a kontaktné údaje, presnú adresu, email, telefonický kontakt,  zrozumiteľne, presne a pravdivo uviesť všetky reklamované skutočnosti, ktoré namieta, preukázať a predložiť právne relevantné doklady. Ak ich spotrebiteľ nepredloží, realitná kancelária je oprávnená vyzvať klienta na doloženie chýbajúcich dokladov do stanoveného termínu. Reklamácia sa predlžuje o lehotu  stanovenú na predloženie dokladov. Ak spotrebiteľ nepredloží doklady v stanovenom termíne, nespolupracuje, realitná kancelária nie je povinná sa reklamáciou zaoberať.
 9. Spotrebiteľ môže navrhnúť, akým spôsobom chce vyriešiť reklamáciu, podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka.
 10. O výsledku reklamačného konania oboznámi realitná kancelária spotrebiteľa: písomne doporučenou poštou alebo elektronickými prostriedkami (e-mailom), nezodpovedá za nedoručenie písomností, ak spotrebiteľ uvedie nesprávne kontaktné údaje.
 11. Realitná kancelária  zodpovedá len za škody, ktoré sama zavinila. V prípade uznania viny zo strany realitnej kancelárie vzniknutú škodu odstráni na vlastné náklady - v čo najkratšom čase alebo po dohode prípadným poskytnutím primeranej zľavy z ceny za službu alebo vrátením ceny zaplatenej za službu.
 12. V prípade, že je reklamácia posúdená ako neodôvodnená, je spotrebiteľ informovaný o dôvodoch zamietnutia reklamácie.

 

POUČENIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV

 

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na realitnú kanceláriu osobne , písomne  alebo (napr. e-mailom na adresu lc-ZVNC-realityexkluziv.sk) so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný s vybavením reklamácie  alebo ak sa domnieva, že boli porušené  jeho práva. 
 2. Ak realitná kancelária  odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 3. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej spotrebiteľ môže podať návrh na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese:  ars-ZVNC-soi.skadr-ZVNC-soi.sk. Ďalšie subjekty oprávnené na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sú uvedené v on-line zozname subjektov: http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov
 4. Klient (spotrebiteľ) RK môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu použiť platformu na riešenie sporov on-line, dostupnej na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK
 5. Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu musí obsahovať:

             a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

            b)  presné označenie Realitnej kancelárie,

            c)  úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

            d)  označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,

            e)   dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na RK so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o  

                  vyriešenie sporu priamo s RK bol bezvýsledný

           f)  vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd,

                vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom

               podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

 

         Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný on-line na adrese:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_4545799-2.pdf

 

 

               Tento reklamačný poriadok v plnom rozsahu nahrádza predchádzajúci reklamačný poriadok.

 

                Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.1.2016.

 

 

                                     

                                                                                   Róbert Moravčík, konateľ spoločností

                                                                                     Realitná spoločnosť Exkluzív s.r.o.,

                                                                                   Realitná spoločnosť Exkluzív 99 s.r.o.,

                                                                                                  Exkluzív, s.r.o.,

 


Tu si môžte stiahnuť reklamačný formulár PDF: Realitná spoločnosť Exkluzív s.r.o

Tu si môžte stiahnuť reklamačný formulár PDF: Realitná spoločnosť Exkluzív 99, s.r.o

Tu si môžte stiahnuť reklamačný formulár PDF: Exkluzív, s.r.o